Somera
Basauri 6
Basauri 14
López de Hoyos 145
Basauri 14
Somera